قوانین مربوط به تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی

‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی

ماده 1 ـ مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی آنمصوب 1365.3.27 بازخرید می شوند می توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ( سهم مستخدم) به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می شود و پس از پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی ( اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط این گونه مستخدمین به سازمان تأمین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی منظور و محسوب می گردد.

تبصره 1 ـ مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در شمولمستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365.3.27 بوده و می توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.

تبصره 2 ـ بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365.3.27 و مقررات خاص دستگاه های دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می شود.

ماده 2 ـ کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو می گردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ـ مستخدمینی که دارای 65 سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می باشند.

ماده 3 ـ دستگاه های مذکور در ماده 4 این قانون می توانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابلقبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً بر اساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأمین اجتماعی 35 سال خواهد بود.

تبصره ـ مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق العاده های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 4 ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

الف ـ هشتاد درصد پست های بلا متصدی در دستگاه های فوق حذف می گردد.

ب ـ مجموع پست های پشتیبانی ( اداری و خدماتی) در دستگاه های فوق الذکر از یک سوم پست های اصلی هردستگاه تجاوز ننماید. این نسبت برای مدارس یک ششم ( با احتساب کادر دفتری مدارس در پست های پشتیبانی) و برای دانشگاهها یک دوم می باشد.

ج ـ دستگاه های فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پست های موقت تخصیص دهند.

تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از دستگاه های فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کار کنان مازاد بر پست های مصوب، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.

تبصره 2 ـ هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تأیید سازمانامور اداری استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر خواهد بود.

ماده 5 ـ استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی می نمایند، در صورتی که حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می باشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره های آموزشی که مدت آن حداقل یک سال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.

ماده 6 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی می توانند صرفاً با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و نسبت های زیر و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.

الف ـ به ازاء افزایش هر 20 نفر دانش آموز در مناطق شهری و 15 نفر دانش آموز در مناطق روستایی یک نفر ( اعماز آموزشی و غیر آموزشی).

ب ـ به ازاء افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر ( اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی) .

ج ـ به ازاء افزایش هر 14 نفر دانشجو یک نفر کادر غیر هیأت علمی و در مورد مؤسسات آموزشی جدیدالتأسیستا یک سوم پست های سازمانی مصوب.

تبصره ـ استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای وزارتخانه های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد.

ماده 7 ـ استخدام در سایر دستگاه ها برای مشاغلی که به موجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج می گردند ( به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.

تبصره 1 ـ دستگاه های فوق مکلفند نیمی از افرادی را که به موجب این ماده به استخدام در می آورند از بین پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت نموده اند در رشته های شغلی که واجد شرایط آن باشند ( و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.

تبصره 2 ـ استخدام در مشاغل پشتیبانی ( اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

تبصره 3 ـ منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورتپیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می باشد.

ماده 8 ـ اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده 9 ـ فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و مقررات مربوط را داشته باشند می توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می گیرد استفاده نمایند لکن پس از خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ـ در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد در ازاء هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می شود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق وظیفه ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می گرفته تجاوز ننماید.

ماده 10 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشوربه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار وسیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.11.8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

نظر خود را بنویسید