آزمون های آنلاین مهندسی نقشه برداری

آزمون آنلاین نقشه برداری - شماره 1

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱8۰ دقیقه


آزمون آنلاین نقشه برداری - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱8۰ دقیقه


Leave your thoughts