آزمون های آنلاین مهندسی برق

آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 1

 

 • تعداد سؤال ها : 59 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (نظارت)-شماره 1

 • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱5۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 2

 • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (نظارت)-شماره 2

 • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱5۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 3

 • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (نظارت)-شماره 3

 • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱5۰ دقیقه