آزمون های آنلاین مهندسی برق

آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 1

 

  • تعداد سؤال ها : 59 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (نظارت)-شماره 1

  • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱5۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 2

  • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (نظارت)-شماره 2

  • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱5۰ دقیقه


آزمون آنلاین تاسیسات برقی (طراحی)-شماره 3

  • تعداد سؤال ها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۸۰ دقیقه

Leave your thoughts