میزان مصالح مصرفی

محاسبه میزان مصالح مصرفی در پروژه برای مهندس و سرپرست کارگاه یک توان مدیریتی و اجرایی به شمار می آید.

شما به عنوان سرپرست اجرا موظف به تهیه صورت اجناس و مصالح مورد نیاز کارگاه و همچنین کنترل میزان مصرف و پرت مصالح می باشید.

با دانلود و مطالعه این فایل به یک محاسبات ساده و در عین حال کاربردی دسترسی خواهید داشت.

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

نظر خود را بنویسید