مجسمه شهری

مجسمه شهری و ارتقاء کیفی محیط شهری

اگر علاقه به المانهای شهری، تندیسها،یادبود ها و مجسمه ها دارید چند خط زیر می تواند به شما آگاهی بیشتری بدهد


 

مجسمه‌های شهری به علت تنوع در موضوع، عملکرد، شیوه‌ها و اشکال محدوده وسیعی را شامل می‌شوند لذا موقعیت مجسمه‌های شهری بعنوان رفتاری برنامه‌ریزی شده و کلان در گروه ارتباط و همراهی با سیاست‌ها برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های طراحی محیطی است. بنابراین اهداف و عرصه‌های متنوعی که ترکیب و تلفیق آنها در ایجاد، حفظ و ارتقاء مستمر کیفیت محیط شهری مدنظر قرار می‌گیرد، رشد و تحول مباحث نوین مجسمه‌سازی محیطی را باعث می‌گردد. از اهم این مباحث می‌توان به توسعه پایدار شهری، رفاه، آسایش و سلامت، ایمنی و امنیت، هویت و اقتصاد اشاره کرد.

توسعه پایدار شهری: توسعه امری گریز ناپذیر است و در اشکال کمی و کیفی رخ خواهد نمود و بسترهای مادی و معنوی تحول شهری را دگرگون خواهد کرد. لذا پروژه مجسمه‌های شهری در امر توسعه از اصول ذیل مرتبط خواهد بود:

 

۱ – سمت و سو و نگرش طرحهای محیطی شهر تهران ۲ – مدنظر قرار دادن ضوابط طراحی محیطی در توسعه پایدار شهری اهداف: الف) بررسی و تعیین نیازمندیهای فضائی گستره‌های نوین شهری ب) بررسی و تعیین نیازمندی‌های مجسمه‌ای گستره‌های نوین شهری پ) گسترش متناسب کمی و کیفی با توسعه در استفاده از احجام و آثار هنری در گستره‌های نوین شهری ت) بررسی شیوه‌های هماهنگی و ارتباط مابین ساختار فضائی نو و کهنه آسایش و سلامت امروزه روانشناسی فرم و رنگ بر تاثیر جدی دریافت‌های بعدی بر روان آدمی تاکید دارند. کیفیت مناسب شهری می‌تواند تاثیر مناسب در آسایش و سلامت و سایر جنبه‌های روانی داشته باشد. ایجاد نظم بعدی و کنترل کمیت اطلاعات بعدی در واحد دریافت، کنترل سیستم ریتم و لحن ساختار بعدی محیط از روش‌های ایجاد آرامش بصری و آرامش روانی هستند. ایجاد زیبائی و توجه به سر زندگی محیط در القای احساس مطبوع و ایجاد تاثیر روانی موثر است. همچنین ایجاد آثاری با مضامین متناسب با مفاهیم بنیادی در اصول طراحی محیطی مانند رفاه، ایمنی، سلامت و محیط‌زیست می‌تواند بعنوان مفاهیم ترویجی در آثار جمعی مورد استفاده قرار گیرند. هویت در فضای یکنواخت شهری امروز از ارزش مضاعفی برخوردار شده است. هویت در فضای شهری از طریق ایجاد تفاوت‌های معنی‌دار باعث دلبستگی و ایجاد خاطره ذهنی می‌شود.

هویت امری عام است و به شیوه‌های متفاوت ایجاد می‌شود. هویت می‌تواند از کاربردی متفاوت محیط ناشی شود (هویت کاربردی) هویت می‌تواند از کیفیات معماری ناشی شود، هویت می‌تواند از نحوه ساختار فرم و فضا «فشردگی، بازی، پستی، بلندی» ناشی شود. (هویت بصری) هویت می‌تواند با ترافیک در ارتباط باشد. لذا کنترل ساختار فرم و فضای شهری و عوامل بصری آن می‌تواند هویت بصری بسازد. هویت معماری را تقویت و متناسب با هویت کاربردی، شکل ریتم لحن ساختمان عناصر الحاقی بصری فشردگی و بازی فضای حرکت و فعالیت چیدمان‌ها. . . را تعیین کند. مجسمه‌های فرهنگی و فضای موثرشان، روباط آنها با محیط و معماری پیرامون، سرشت و سرنوشت‌شان در طول سالیان، خود عامل ایجاد خاطره جمعی می‌کند و به مکانهای دارای هویت شهر تبدیل می‌گردند. عناصر کهن، ساختمانها، مجسمه‌ها و فضای دارای هویت به انسان‌های آن محیط گذشته‌ای به قدمت خود می‌بخشند و در جریان تحویل یابنده محیط به عناصر ثابتی برای اتصال به گذشته، حس هویت، و تقویت احساس ماندگاری می‌شود. مجسمه‌های شهری و محیطی می‌توانند به مهمترین عرصه اتصال مجسمه‌سازی با اقتصاد، رونق فعالیت مجسمه‌سازی، گسترش کمی آن، پرداخت هزینه‌های بخش آوانگارد مجسمه‌سازی، ایجاد هویت زنده اجتماعی برای آن و ایجاد شرایط و زمینه کلی رشد و تحول آن گردند. عرصه مجسمه‌سازی شهری و مجسمه‌های محیطی می‌توانند و باید عرصه متنوع، زنده، پویا و اثرگذاری باشند که علاوه بر کاربری اجتماعی هزینه رشد کمی و کیفی مجسمه‌سازی قرار گیرند. ساخت مجسمه‌هائی براساس نیاز محیط، مطالعات در حوزه‌های متنوعی را در جهت انتخاب موضوع انطباق طراحی و ساخت با محیط مخاطب و ترافیک ایجاب می‌کند. لذا ممکن است برای ساخت مجسمه همچنین سیاستگذاری‌های کلان و راهبردی و برنامه‌ریزی مجسمه‌های شهری تمامی و یا تعدادی از عرصه‌های زیر به مطالعات وسیع و یا اجمال پرداخت:

۱) حوزه مطالعات طبیعی: مطالعات توپوگرافی بستر شهر برای مقاصد و دید منظر مطالعه رژیم تابش و ابرناکی، مطالعه پوشش گیاهی به مثابه مختصات طبیعی محیط نصب مجسمه‌های شهری.

۲) مطالعات سیمای شهری به مثابه درک مختصات بصری محیط مجسمه‌های شهری: الف: مطالعه نقاط و کریدورهای دید. نقاطی که پهنه و گستره وسیع دید دارند و بالعکس نقاطی که در ساختمان محاط هستند. ب: مطالعه اشکال کالبدی، حجم، توده ج: مطالعه فضاهای باز و ساختار آن‌ها د: مطالعه و عناصر بصری قابل رویت در محدوده دید ه: شناسایی و تعیین حوزه‌های بصری شاخص : بررسی و مطالعه سبک معماری شاخص در مناطق ح: بررسی میزان هویت بصری و عملکردی مناطق مختلف

۳) مطالعات کاربرد زمین و فضا از لحاظ نوع سکونت، کار، فراغت و انتخاب مضمون مناسب 

۴) مطالعه روی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی جهت هماهنگی اقتصادی 

۵) مطالعات ترافیک: الف: مطالعه الگو و مشخصات کالبدی موجود، سبک معابر ب: مطالعه الگوی حرکات پیاده و سواره در مناطق اصلی ج: مطالعه الگوهای سرعت و فاصله و میدان دید در حرکت

۶) مطالعات اجتماعی: الف: منابع تاریخی ب: مردم‌شناسی ج: تقسیمات شغلی د: نحوه توزیع جمعیت ه: میزان و چگونگی تردد و ارتباط در محیط عمومی ی: میزان دریافت و ادراک محیط لذا مجسمه‌های شهری بایستیکه بر بستری از بررسی‌های کلی ضوابط عمرانی گسترش و توسعه شهر طراحی محیطی، و نیازمندی‌های مجسمه‌های شهری صورت گیرد و در زمینه‌های زیر به بررسی بپردازد: تعیین خصوصیات حجمی شهر – مشخصه‌های مثبت و منفی – تعیین نیازمندیهای حجمی و راه‌حل‌ها – تعیین مطلوب و قابل گسترش – تعیین امکانات حجم‌سازی برای کمک به حل مناسب دشواری‌ها – انتخاب مکانهای مناسب مجسمه‌سازی – بررسی ضوابط سازگاری و پیوند مجسمه‌ها با محیط‌ها – بررسی مختصات فضاهای نصب – بررسی مختصات گوناگون فضاهای متفاوت نصب مجسمه – فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت تهیه برنامه ادواری نیازمند برای مجسمه شهری، بررسی امکان همکاری مجسمه‌ساز بعنوان مشاور در طراحی محیطی جهت انطباق رفتارهای مشخص ساختاری.

و نکته آخر:شکل‌گیری مجسمه‌سازی شهری براساس نیاز و مطالعات مربوط، آنرا از لحاظ شاخص‌های مورد توجه، به طراحی محیطی و طراحی صنعتی نزدیک‌تر کرده است تا به مجسمه‌سازی ناب. مجسمه‌سازی محیطی نه مبتنی بر ظرفیت فردی و آفرینش شخصی است بلکه نوعی اطلاعات لحن و ریتم انتقال اطلاعات، مضمون و تناسب آن با «وظیفه محیطی»‌اش حائز اهمیت است. بدین لحاظ میزان اثرگذاری و تحمیل آن به محیط «از لحاظ اندازه، سادگی، پیچیدگی و جاذبه بصری» بایستی با اهمیت کاربردی آن تطابق داشته باشد یا به عنصری انسانی و مطلوب در محیط تبدیل شود. مجسمه‌سازی محیطی می‌تواند به عنوان یکی از ارکان پایه در طراحی محیطی در ایجاد فضای نوین شهری، فضای مطبوع دلچسب و دارای توان ایجاد تعلق ذهنی، در ایجاد فضای خلاق شهری، فضای لایق انسان معاصر موثر افتد.

1 دیدگاه

  1. ariya

    بسیار عالی و کاربردی

    پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید