آزمون های آنلاین مهندسی مکانیک

آزمون آنلاین مکانیک (نظارت) - شماره 1

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین مکانیک (طراحی) - شماره 1

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱8۰ دقیقه


آزمون آنلاین مکانیک (نظارت) - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین مکانیک (طراحی) - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱8۰ دقیقه


آزمون آنلاین مکانیک (نظارت) - شماره 3

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه

Leave your thoughts