آزمون های آنلاین مهندسی معماری

آزمون آنلاین معماری (نظارت) - شماره 1

 

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین معماری (اجرا) - شماره 1

 

  • تعداد سؤالها : 59 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین معماری (اجرا) - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 59 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین معماری (نظارت) - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه

Leave your thoughts