آزمون های آنلاین مهندسی عمران

آزمون آنلاین عمران (اجرا)-شماره 1

 

 • تعداد سؤالها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین عمران (محاسبات)-شماره 1

 

 • تعداد سؤالها : 59 سؤال
 • زمان پاسخگویی : 240 دقیقه


آزمون آنلاین عمران (نظارت)-شماره 1

 • تعداد سؤالها : 58 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین عمران (اجرا)-شماره 2

 • تعداد سؤالها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین عمران (نظارت)-شماره 2

 • تعداد سؤالها : 60 سؤال
 • زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه


آزمون آنلاین عمران (محاسبات)-شماره 2

 • تعداد سؤالها : 59 سؤال
 • زمان پاسخگویی : 240 دقیقه