آزمون آنلاین شهرسازی

آزمون آنلاین شهرسازی - شماره 1

 

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : 120 دقیقه

 


آزمون آنلاین شهرسازی - شماره 2

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : 120 دقیقه


آزمون آنلاین شهرسازی - شماره 3

  • تعداد سؤالها : 60 سؤال
  • زمان پاسخگویی : 100 دقیقه

Leave your thoughts