فیلپا

فیلپا

450 views
Something About Company

فیلپــا‭ ‬بــا‭ ‬ســابقه‭ ‬ی‭ ‬درخشــان‭ ‬تولیــد‭ ‬مبلمــان‭ ‬و‭ ‬پارتیشــن‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬بــه‭ ‬عنــوان‭ ‬اولیــن‭ ‬تولید‌کننــده‭ ‬مبلمــان‭ ‬مــدولار‭ ‬در‭ ‬ایــران،‭ ‬قــادر‭ ‬بــه‭ ‬تجهیــز‭ ‬فضاهــای‭ ‬اداری‭ ‬‭ ‬در‭ ‬ســطوح‭ ‬مختلــف‭ ‬اســت‭.‬

کیفیــت‭ ‬مــواد‭ ‬اولیــه‌ی‭ ‬محصــولات‭ ‬فیلپــا،‭ ‬موجــب‭ ‬مانــدگاری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬مبلمــان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬هوشــمند‭ ‬و‭ ‬مــدولار‭ ‬محصــولات،‭ ‬علاوه‭ ‬بــر‭ ‬امــکان‭ ‬ایجــاد‭ ‬تنــوع‭ ‬در‭ ‬چیدمــان،‭ ‬تجربــه‌ی‭ ‬متفاوتــی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیــار‭ ‬کاربــران‭ ‬قــرار‭ ‬می‌دهــد‭.‬

فیلپــا‭ ‬بــا‭ ‬تهیــه‭ ‬نقشــه‌های‭ ‬فنــی‭ ‬و‭ ‬طرح‌بنــدی‭ ‬مناســب‭ ‬بــرای‭ ‬هــر‭ ‬پــروژه،‭ ‬شــرایط‭ ‬انتخــاب‭ ‬دقیــق‭ ‬و‭ ‬آگاهانــه‭ ‬مبلمــان‭ ‬را‭ ‬فراهــم‭ ‬و‭ ‬بــا‭ ‬ارائــه‌ی‭ ‬راه‭ ‬حل‌هــای‭ ‬تخصصــی‭ ‬تــا‭ ‬انتخــاب‭ ‬مناســب‌ترین‭ ‬محصــول‭ ‬شــما‭ ‬را‭ ‬همراهــی‭ ‬می‌کنــد‭.‬

هــدف‭ ‬فیلپــا‭ ‬ارائــه‌ی‭ ‬محصولی‭ ‬بــا‭ ‬کیفیــت‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فــرد‭ ‬اســت‭ ‬کــه‭ ‬نــه‭ ‬تنهــا‭ ‬بهتریــن‭ ‬کارایی‭ ‬را‭ ‬بــه‭ ‬شــما‭ ‬می‌دهــد،‭ ‬بلکــه‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬کار‭ ‬شما،‭ ‬هویتــی‭ ‬شــخصی‭ ‬می‌بخشــد.

این شرکت آگهی شغل فعال ندارد

تماس با ما
You accepts our Terms and Conditions