عایق صوتی

عایق صوتی کف و دیوار

 

در راستای بهبود وضعیت ساختمان توصیه اکید بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات ملی ساختمان است. به همین دلیل تصویه می‌شود ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی ساختمان از حیث انرژی‌های گرمایشی و سرمایشی تلاش کافی در جهت برآوردن همزمان نیازهای آکوستیکی ساختمان نیز به عمل آید. نظر به اینکه در برخی موارد استفاده از دیوارها یا سقف‌هایی که عملکرد مطلوب در برابر انتقال صوت داشته باشند میسر نیست، به همین دلیل استفاده از عایق‌های صوتی به عنوان یک راه حل مطلوب مورد توجه قرار می‌گیرند.

در به کارگیری این عایق‌ها، ضمن عنایت به مشخصات کلی آنها، باید توجه کافی به مسائل مربوط به حریق نیز معطوف شود تا از بروز مسائل و مشکلات پیش بینی نشده جلوگیری به عمل آید. عایق‌های صوتی کف و دیوار به عنوان یک فناوری نوین در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی و با رعایت الزامات مربوطه مورد تایید قرار گرفته است.

 


 

الزامات عایق صوتی

 

به منظر برآورده کردن ضوابط مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان در مورد صدابندی هوابرد دیوارهای ساخته شده از عایق صوتی، پیشنهادی لازم است تمامی جزییات اجرایی دیوار به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت پذیرد.

استفاده از عایق صوتی گروه Syl به عنوان کاهش صدابندی کوبه‌ای برای کف‌ها‌، در صورت برآورده ساختن الزامات مندرج در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران مجاز است.

چنانچه هر یک از عایق‌ها به صورت نمایان در ساختمان مورد استفاده قرار گیرند خواص واکنش در برابر آتش آنها باید بر حسب کاربری ساختمان و فضای مورد نظر با مقررات و آیین نامه‌های معتبر محافظت ساختمان در برابر آتش مطابقت نماید. در غیر این صورت محافظت از آنها در برابر آتش باید بر حسب نوع ماده‌، کلاس واکنش در برابر آتش و مطابق با آیین نامه‌های معتبر صورت پذیرد. رعایت ضوابط مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۴۴ این مرکز در مورد حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش الزامی است.

رعایت تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.

اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

نظر خود را بنویسید